GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery

1. Zpracování osobních údajů a správce osobních údajů

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).  Mezi tyto subjekty patří taktéž naši smluvní partneři.

KP ALARM s.r.o. respektuje práva na ochranu osobních údajů a na soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace smluvním partnerům KP ALARM s.r.o. o zpracování jejich osobních údajů, resp. o zpracování osobních údajů jejich zaměstnanců ze strany KP ALARM s.r.o.

 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

KP ALARM s.r.o. zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci její podnikatelské činnosti, tedy pro dodávky montážních prací, poskytování servisních a revizních prací, či pro poskytování služeb střežení smluvně daných míst plnění, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku.

Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly

KP ALARM s.r.o. sděleny ze strany smluvního partnera.

KP ALARM s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je tak povinna činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:

 • obchodní firma smluvního partnera - fyzické osoby, případně jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání;
 • údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • je-li to potřebné pro realizace smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu;
 • údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen);
 • v případě monitorování nebo střežení smluvně daných míst plnění adresa a GPS souřadnice místa plnění, fotografie místa plnění.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

KP ALARM s.r.o. zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) svých služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též KP ALARM s.r.o. zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby, kontaktních osob v případě monitorování a střežení smluvně daných míst plnění).

Dále KP ALARM s.r.o. zpracovává údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.


4. Právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:

 • plnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení],
 • plnění smluv [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení]
 • na základě oprávněných zájmů správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení], případně
 • pro jiné kategorie osobních údajů než uvedené v této informaci, na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže).

5. Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání

Osobní údaje získává KP ALARM s.r.o. buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů.  Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává KP ALARM s.r.o. svým zpracovatelům (např. poskytovateli právních služeb), kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.

 

6. Doba zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

KP ALARM s.r.o.. zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. KP ALARM s.r.o. dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci KP ALARM s.r.o. platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni.

 

7. Vaše práva

Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro KP ALARM s.r.o. samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje KP ALARM s.r.o. zpracovává, následující práva:

 • získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů či jeho zástupce, účel zpracování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů apod.;
 • mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
 • právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně;
 • právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní, lze požádat KP ALARM s.r.o. omezení použití nebo úplnou likvidaci;
 • právo na přenos údajů – lze požádat KP ALARM s.r.o., aby osobní údaje předala jinému správci či zpracovateli, pokud osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.

8. Kontaktní údaje

Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů KP ALARM s.r.o., a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

 

SEO by AceSEF